Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi arendus sai olulise heakskiidu

Utilitas Windi arendatava Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programm tunnistati Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poolt nõuetele vastavaks. Kui tavapäraselt alustatakse uuringutega alles pärast programmi heakskiitmist, siis Saare-Liivi meretuulepargi puhul on esimese aasta uuringud juba teostatud ning esmased tulemusedki teada.

„Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmisel tegid tõhusat koostööd nii kaasatud ametkonnad kui ka menetluse eest vastutav TTJA, mis viis programmi heakskiitmiseni vaid ühe aastaga. See on Eesti oludes erakordselt kiire. Me alustasime kõikide hoonestusloa algatamise otsuses välja toodud uuringutega koheselt, seega saime juba KMH programmi menetlemise ajal anda nii avalikkusele kui otsustajale täpsemat teavet läbiviidavate uuringute mahu ja sisu osas, lisaks võitsime ajaliselt vähemalt aasta,“ selgitas Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts.

Utilitas Wind kavatseb arendusega edasi liikuda kiirete sammudega ja kui ka eeloleval aastal jätkub riigiga tõhus koostöö, siis võiks ligi poole Eesti aastasest elektrivajadusest tootev Saare-Liivi meretuulepark valmida juba 2028. aastal.

Saare-Liivi meretuulepargi KMH programmis on välja toodud kavandatava tegevuse eeldatavalt olulised mõjud, nende prognoos- ja hindamismeetodid ning teostatavad uuringud. KMH raames hinnatakse mõjusid loodusele, kultuuripärandile, sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale, laeva- ja lennuliiklusele ning teostatakse visualiseeringud.

KMH programmi koostaja on Roheplaan OÜ koos Hendrikson&Ko-ga ja uuringute teostajateks on Eesti oma valdkonna parimad eksperdid-teadlased, aga kaasatud on ka kolleege rahvusvaheliselt tasandilt.

„Eestimaa loodust ja liikide käitumist tunnevad kõige paremini just kohalikud eksperdid ja teadlased, kes saavad läbiviidavate uuringute käigus olulist teadmist Liivi lahe elustiku kohta. Hinnangute andmisel ja järelduste tegemisel saame lisaks kasutada rahvusvahelist praktikat, mida on kogunenud juba omajagu,“ lisas Roheplaani juhtekspert Riin Kutsar.

Meretuuleparkideks sobilikud alad Liivi lahes määrati 2017. aastal kehtestatud Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringuga. TTJA algatas Utilitas Windi Saare-Liivi meretuulepargi hoonestusloa menetluse 2021. aasta lõpus. Utilitas Wind jätkab planeerimis- ja projekteerimistegevustega sellises ajakavas, et hiljemalt 2028. aastal võiks Saare-Liivi meretuulepark toota keskkonnasõbralikku elektrit. Arenduse esimeses etapis on planeeritud püstitada, vastavalt põhivõrguettevõtte poolt väljastatud tehnilistele tingimustele, ligikaudu 80 tuulikut koguvõimsusega 1200 MW, mille iga-aastane eeldatav elektritoodang ületab 5 TWh.

Kadri