Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõjude hindamine on kohustuslik iga meretuulepargi projekti kavandamisel. Keskkonnamõjude hindamise käigus viiakse läbi põhjalikud uuringud, et selgitada välja tuulepargi võimalik mõju nii elusloodusele kui inimese tervisele, heaolule ja varale. Uuringute käigus kogutakse teavet ning analüüsitakse nt kalade, lindude, käsitiivaliste, hüljeste toitumisalad, rändekoridorid ning liikumisteed, teostatakse merepõhja elustiku uuring, hinnatakse tuulepargi rajamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke aspekte ja palju muud. Uuringute tulemused on oluline sisend, mille põhjal saab teha otsuseid, kas üldse, kuhu või kui palju saab tuulikuid rajada.

Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi ja täiendava ala keskkonnamõju hindamise programmi koostas keskkonnakonsultatsioonifirma Roheplaan OÜ koostöös Hendrikson & Ko OÜ-ga. KMH programmi koostamisse on kaasatud mitmeid oma valdkonna juhtivaid eksperte nii Eestist kui välismaalt. KMH juhteksperdiks on litsentseeritud KMH ekspert Riin Kutsar (KMH litsents nr KMH0131).

Keskkonnamõju
Uuring Teostaja                  Läbiviimise periood   
Visuaalne mõju WSP Global Inc 2022-2024
Mõju merepõhja elupaikadele ja elustikule. Kunstsubstraadi koloniseerimise katse uuring TÜ Eesti Mereinstituut 2022-2023
Mõju merevee kvaliteedile TÜ Eesti Mereinstituut 2022-2023
Mõju linnustikule Eesti Ornitoloogiaühing ja Workboats Consulting 2022-2023
Mõju kalastikule TÜ Eesti Mereinstituut 2022-2024
Mõju nahkhiirtele Elustik OÜ 2022-2023
Mõju mereimetajatele (hülged) MTÜ Pro Mare 2023-2024
Mõju navigatsioonisüsteemidele ning mõju laevaliiklusele ja meresõiduohutusele TalTech Eesti Mereakadeemia 2023-2024
Mõju hüdrodünaamikale (sh hoovused) ja lainetusele, jäätumisega seotud riskid ning heljumi levik TalTech Meresüsteemide Instituut 2023-2024
Mõju kultuuripärandile (allveearheoloogia) Ivar Treffner 2023-2024
Sotsiaal-majanduslik mõju Finantsakadeemia OÜ,
Kantar Emor
2023-2024

*Nimekiri ei ole ammendav

Detsember 2021
KMH algatamine - TTJA 23.12.2021 otsusega nr 1-7/21-521
Veebruar - aprill 2022
KMH programmi koostamine
Mai - juuni 2022
KMH programmi kohta asjaomaste asutuste seisukohtade küsimine
Juuli 2022
KMH programmi täiendamine
September - oktoober 2022
KMH programmi avalik väljapanek (sh piiriülene väljapanek Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis) ja arutelu
November 2022
KMH programmi täiendamine
Detsember 2022
KMH programmi heaks kiitmine
2022 - 2024
KMH aruande koostamine ja uuringute läbiviimine